Prawo jazdy 2018: Aktualny arkusz egzaminacyjny

Po zaliczeniu testów na prawo jazdy przychodzi czas na egzamin praktyczny. W trakcie jego trwania egzaminator wypełnia specjalny arkusz egzaminacyjny zaznaczając prawodłowość wykonania poszczególnych zadań. Jak wygląda arkusz egzaminacyjny? Oto on:

arkusz egzaminacyjny

Egzaminator wypełnia określone pola arkuszu w trakcie przebiegu Twojego egzaminu na prawo jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania zaznaczane jest w polu „P-poz”, nieprawidłowe wykonanie zadania – w polu „N-neg”. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie  tego samego zadania skutkować będzie negatywną oceną egzaminu na prawo jazdy.

W arkuszu egzaminacyjnym zaznaczana jest prawidłowość wykonywanych poszczególnych zadań egzaminacyjnych-na placu ośrodka egzaminowania i w ruchu drogowym. Przejrzyj się arkuszowi uważnie – zawiera on nie tylko zadania egzaminacyjne ale i… ocenę Twojego zachowania się za kierownicą.  Na czym polega egzamin na mieście? Tu spotka Cię pewnie spore zaskoczenie bowiem jazda egzaminacyjna w ruchu miejskim polega przede wszystkim na… poprawnej jeździe, a nie na wykonywaniu zadań egzaminacyjnych.

Czy arkusz może być używany zamiast prawa jazdy?

Arkusz przebiegu egzaminu nie jest dokumentem poświadczającym posiadanie uprawnień do kierowania. Kiedy zatem nabywasz uprawnienia do kierowania? Możesz poruszać się po drogach publicznych dopiero wtedy, gdy odebrałeś dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy

Jaka kara?

Tę kwestię reguluje kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Image: